Eigen architect

U kunt uiteraard ook zelf een architect en aannemer selecteren om uw droomhuis te ontwerpen en te laten bouwen. Indien u voor deze optie kiest koopt u een vrije kavel en sluit u een koopovereenkomst met Nijhuis Bouw voor de grond. Daarnaast geeft u zelf opdracht aan een door u zelf nader te bepalen architect voor het ontwerp van de woning en sluit u zelf een aannemingsovereenkomst met een door uzelf nader te bepalen aannemer. Hieronder vindt u omtrent het afnemen van een vrije kavel de belangrijkste verkoopgegevens.


"Indien u voor EEN EIGEN ARCHITECT kiest koopt u een vrije kavel en sluit u een koopovereenkomst met Nijhuis Bouw voor de grond. "

Eigen

Indien u voor deze optie kiest koopt u een vrije kavel en sluit u een koopovereenkomst met Nijhuis Bouw voor de grond en sluit u zelf een aannemingsovereenkomst met een door uzelf nader te bepalen bouwer.  Hieronder vindt u omtrent het afnemen van een vrije kavel de belangrijkste verkoopgegevens.

 

DE GROND

Van Nijhuis Bouw koopt u bouwrijpe grond, welke geschikt is voor het beoogd gebruik (wonen). In de grond, tot nabij de erfgrens, zijn de aansluitingen gelegen voor riool, elektra en water. Woningen op Landgoed Welleveld kunnen niet meer op gas worden aangesloten. Gasloos bouwen is daarmee verplicht. Op Landgoed Welleveld is geen gronddepot aanwezig, afhankelijk van de wijze waarop u bouwt en de grootte van de woning, kan er na afloop van de bouwgrond over zijn. Deze overtollige grond dient u zelf af te voeren naar een locatie buiten Landgoed Welleveld. Het exacte bouwpeil en de ligging van de uitlegger van het riool dient u voor start bouw op te vragen bij Explorius Vastgoed Ontwikkeling. Kort gezegd geldt dat het aan u als koper van een kavel is, om in eigen regie al hetgeen te doen dat benodigd is om te komen tot tijdige afname van de grond en volledige realisatie van de woning met uiteindelijk doel om deze zelf te gaan bewonen.

GROENPLAN

Als ontwikkelaar brengt Explorius Vastgoedontwikkeling namens verkoper (Nijhuis Bouw) voor of net na oplevering van uw woning (afhankelijk van het plantseizoen) nog enkele groenvoorzieningen (hagen en/of bomen) aan aanvullend op de bestaande groenvoorzieningen op Landgoed Welleveld. Het groenplan is tevens zichtbaar op www.landgoedwelleveld.nl onder het tabblad ‘Downloads’. U kunt in het groenplan zien welke groenvoorzieningen (hagen en/of bomen) op welke kavel worden aangebracht. Voor de positie van nog te planten bomen is een zone aangeven waarbinnen dit moet plaatsvinden. U kunt binnen deze zone een plek aangeven, zodat dit kan worden afgestemd met uw eigen tuinplan. Voor deze hagen en bomen geldt een instandhoudingsverplichting.

WOONRIJP MAKEN

Als ontwikkelaar richt Explorius Vastgoedontwikkeling namens verkoper (Nijhuis Bouw) na oplevering van alle woningen het openbaar gebied op Landgoed Welleveld in met bestrating, verlichting en groenvoorzieningen zoals aangegeven op het groenplan.

 

 

"Er zijn meerdere randvoorwaarden welke gelden bij het tot stand komen van het ontwerp van de woning. Het ontwerp dient te voldoen aan enerzijds het bestemmingsplan en anderzijds het beeldkwaliteitsplan"

 

 

Overleg

HET OPSTELLEN VAN HET ONTWERP

Er zijn meerdere randvoorwaarden welke gelden bij het tot stand komen van het ontwerp van de woning. Het ontwerp
dient te voldoen aan enerzijds het bestemmingsplan en anderzijds het beeldkwaliteitsplan.

 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga op de website bovenin beeld naar ‘Plan bekijken’, klik daarna op ‘Plannen zoeken’. Op het vervolgscherm kunt u bij Plannaam 'Landgoed Welleveld 2016" intypen en klikken op de betreffende kavel om de bijbehorende plekinfo, documenten en kenmerken te vinden. De bestemmingsplankaart is tevens zichtbaar op www.landgoedwelleveld.nl onder het tabblad ‘Downloads’.

Het bestemmingsplan geeft alle juridische kaders weer waaraan de nieuw te bouwen woning dient te voldoen. Het bestemmingsplan is opgedeeld in drie delen; de bestemmingsplankaart, de plekinfo en de bijbehorende documenten. Indien u op de betreffende kavel gaat staan en klikt komt bij "plekinfo" de bestemming, het bouwvlak, de bouwaanduiding en maatvoering in beeld. Indien u op "documenten" klikt komen de bijbehorende documenten (regels, toelichting, bijlage bij toelichting en het vaststellingsbesluit in beeld). In de "regels" vindt u uitgebreide informatie over de regels die gelden voor de verschillende bestemmingen die op de bestemmingsplankaart zijn weergegeven. In de "toelichting" wordt de totstandkoming van dit bestemmingsplan en de daarvoor uitgevoerde onderzoeken beschreven. In de "bijlage bij toelichting" vindt u de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de totstandkoming van dit bestemmingsplan. In deze onderzoeken staan ook enkele randvoorwaarden (bijvoorbeeld beeldkwaliteit, archeologie en akoestisch onderzoek) waarmee uw architect rekening dient te houden bij het ontwerpen van de woning en indienen van de aanvraag omgevingsvergunning.

Het beeldkwaliteitsplan

Aan de beeldkwaliteit wordt in het plan Landgoed Welleveld grote waarde gehecht. Alle nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. De welstandcommissie van de gemeente Duiven oordeelt of een ontwerp voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit. Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor Landgoed Welleveld is in te zien op www.landgoedwelleveld.nl onder het tabblad ‘Downloads’.

Puntsgewijs vindt u het te doorlopen proces toegelicht:

  • Het beeldkwaliteitsplan geeft per deelgebied de richtlijnen voor architectuur weer, waarbij er ruimte is voor interpretatie. Het is daarom van groot belang vroegtijdig in overleg te treden met de welstandscommissie van de gemeente Duiven. De kwaliteitsstandaarden in Landgoed Welleveld zijn hoog waardoor ieder ontwerp maatwerk is. Het betrekken van een architect in dit proces is een ‘must’.
  • Na akkoord van de welstandscommisie op de beeldkwaliteit uw ontwerp, kunt u de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning aanvragen.
  • Ten tijde van de bouwaanvraag worden door de gemeente Duiven o.a. alle technische en juridische aspecten van het ontwerp beoordeeld. Het is niet zo dat een akkoord van het kwaliteitsteam, betekent dat u in alle gevallen een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning verkrijgt.
  • Wettelijk heeft de gemeente Duiven 8 weken de tijd om uw aanvraag omgevingsvergunning te beoordelen. Eenmalig kan de gemeente Duiven de termijn van 8 weken verlengen met 6 weken. Daarmee is de procedure tijd maximaal 14 weken.
  • Op het moment dat de gemeente Duiven aanvullingen op de door u ingediende  omgevingsvergunning vraagt, ligt de proceduretijd stil. Dien eventueel gevraagde aanvullingen daarom zo snel mogelijk in.
  • Na afgifte van de omgevingsvergunning wordt de omgevingsvergunning door de gemeente Duiven gepubliceerd. Na publicatie geldt een termijn van 6 weken voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen. Indien er geen bezwaren binnen deze termijn worden ingediend, geldt dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
  • De grondoverdracht dient plaats te vinden.
  • De bouw kan starten!

 

De planning die hoort bij het totale proces van grondaankoop
tot aan realisatie van de woning is hier te vinden.
 

PLANNING

MELD U AAN

Heeft u interesse in wonen op Landgoed Welleveld? Meld u aan als belangstellende en blijf op de hoogte! Of neem contact op met een van onze makelaars.

AANMELDEN